HSV "De Snoekbaars" Heerde-Epe

Voorverkoop vergunningen 2014 op 27 december 2013

 
   Home      JAARBOEKJE 2012/2013

Voorwoord van de voorzitter


Dames, heren en jeugdleden van H.S.V."De Snoekbaars"Heerde- Epe.
Gaarne wil ik een voorwoord op papier zetten voor de uitnodiging van de te houden jaarvergadering
welke gehouden zal worden in Hotel-Restaurant IJsselzicht aan de IJsseldijk 40 te Veessen op donderdag 21 februari 2013.

Allereerst wil ik U mede namens mijn medebestuursleden een goed en vooral gezond visrijk 2013 wensen, waarbij ik hoop dat U ook dit jaar weer veel van Uw sport kunt genieten.
Als voorzitter moet ik formeel met 65 jaar stoppen. Maar als de gezondheid het toelaat, wil ik nog wel 3 jaar doorgaan.
Er is een bijlage op de statuten die  dit toelaat. Formeel moet uiteraard de A.L.V. ook toestemmen.

Adrie en Monique Witteveen stellen zich herkiesbaar als duo penningmeester, Henk Boeve is aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur draagt Herman Kieskamp voor. 

Afgelopen jaren hebben we al zo vaak aangegeven,om afval na het vissen op te ruimen, maar lang niet iedereen doet hier aan mee? Ik zie hier wel graag  verandering in.
Dit jaar hebben we toestemming gekregen van Staatsbosbeheer om te vissen in de Welsummerwaarden, wederom een mooie uitbreiding van onze looprechten.

Tot slot wens ik iedereen  een gezond en goed visseizoen toe,en iedereen bedankt voor de goede inzet.

Uw Voorzitter

Freek van Emst


Algemene ledenvergadering donderdag 21 februari 2013

HSV “De Snoekbaars” Heerde-Epe

Aanvang 20.00 uur

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling notulen 23-02-2012
 3. Mededelingen en ingekomen stukken door de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar:
  Freek van Emst, voorzitter
  Adrie en Monique Witteveen, penningmeestersduo

  Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Boeve, wedstrijdcommissaris.
  Het bestuur draagt Herman Kieskamp voor als nieuwe wedstrijdcommissaris

 9. Prijsuitreiking seizoen 2012
 10. Pauze
 11. Wedstrijden 2013
 12. Rondvraag
 13. Verloting
 14. Sluiting door de voorzitter

 


Van de penningmeester

 

Alweer een begin van een nieuw seizoen, ledenverwerking, vergunningen weer up to date maken enz enz.
Een grote verandering wordt de automatische incasso die we in willen voeren vanaf 2013.

Aangezien mevrouw Schoonhoven en meneer Stegeman, onze bodes, al vele jaren de vergunningen bij de
mensen rondbrengen( met plezier)  valt het ons zwaar deze actie door te zetten, echter we moeten toch ook met de tijd mee .

Zelf ben ik als penningmeester van de visvereniging er dit jaar geen eenmaal aan toe gekomen om te gaan vissen.
Wel spijtig want eerder ging ik elke week vissen. Lekker in de natuur een paar uurtjes rustig naar de dobber of top kijken en
zien of je nog wat kon vangen. Kijken of ik het volgend seizoen er beter vanaf kan brengen. In ieder geval een goed voornemen van mij.

Verder kan ik als penningmeester zeggen dat we er financieel nog steeds goed voorstaan.

Dit komt denk ik mede dat we een van de goedkoopste (vis)vereniging in de omgeving zijn met de bijbehorende looprechten langs de IJssel en eigen viswater.
Het voordeel dat je dan met de auto achter je kunt vissen indien je in het bezit bent van een sleutel. Hier wordt ook veel gebruik van gemaakt .

Oudere mensen kunnen zo toch nog weer genieten van het vissen zonder eerst meters hoeven te lopen.

Bij deze wil ik ook graag de verkoop adressen bedanken voor de verantwoorde zorgen van de v.l.b. (voorlopige vispassen) en jeugdvergunningen.
Laatstgenoemde was gratis dit jaar en dat bleek wel een succes voor de jeugd, we kijken of dit in 2013 weer haalbaar is.

Met vriendelijke groet,

Adrie Witteveen
penningmeester

 

Van de secretaris

 

Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur veel tijd geïnvesteerd in de toekomst.
Naast de reeds door de voorzitter vermelde verkregen extra looprechten langs de IJssel zijn we bij een aantal projecten nauw betrokken.

Zoals u wellicht uit de kranten hebt vernomen zal het Apeldoorns Kanaal worden uitgebaggerd tot aan de Bonenburgersluis,
goed voor de visserij want het kanaal is overwoekerd door wildgroei aan waterplanten. We verwachten na het baggeren en mogelijk
bevaarbaar maken een aanzienlijke verbetering voor de Sportvisserij.

In een project met Sportvisserij Oost-Nederland (SVON)en het Waterschap hebben wij aangegeven welke oevers belangrijk zijn voor de visserij
zodat hiermee rekening gehouden kan worden. Nu is het veelal zo grote delen slecht toegankelijk zijn doordat het Waterschap grote stalen hekken
bij de toegang heeft geplaatst. Samen met SVON maken wij ons sterk voor makkelijker passeerbare afsluitingen en ruimere openstellingen.
Het kanaal kan de komende jaren weer een prachtig stuk viswater worden, zeker in combinatie met de diverse vismigratie voorzieningen die getroffen gaan worden.

Dan is er natuurlijk de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. Deze geul brengt naast de bedreigingen voor bijvoorbeeld de bewoners en ondernemers in dit gebied ook kansen.
Onder andere voor de recreatie.

De voorzitter en ondergetekende hebben dit jaar meerdere malen overleg gevoerd op het projectbureau en inmiddels hebben we bereikt dat we nauw bij
de gebiedsontwikkeling worden betrokken door de Gemeente Heerde. Daar waar recreatieve voorzieningen worden aangelegd wordt er ook rekening
gehouden met de wensen van de sportvissers. Te denken valt daarbij aan het aanleggen van parkeergelegenheid nabij het water, aanleg van steigers
voor minder-validen maar ook het afvlakken van verschillende oever delen. Daarbij wordt gedacht aan de (deels te verleggen) Grote Wetering.

Als laatste en zeker niet de minste, verbetering van het Waterfront Veessen, ook hier liggen tal van mogelijkheden. Wij zitten er bovenop om visserijbelangen
te behartigen, wat niet weg neemt dat wij graag ook door u over mogelijkheden, problemen etc. worden geïnformeerd.

Daar waar nodig kunnen we steun krijgen van Sportvisserij Nederland, met circa 2 miljoen leden één van de allergrootste sportfederaties in Nederland
en inmiddels aangesloten bij NOC/NSF. Wie weet, ooit olympische viswedstrijden? In ieder geval een partij waar men ook in de politiek niet altijd om heen kan.
Ook wij merken steeds vaker dat de diverse overheidsinstanties ons steeds serieuzer gaan nemen en het beeld van de Sportvisserij de laatste jaren steeds positiever wordt.
Dit blijkt onder meer uit de nieuwe visserijwet, die ruimere mogelijkheden biedt voor de sportvisser. 

We moeten echter wel samen blijven werken aan onze belangen en verworvenheden, dus blijf misstanden melden, blijf je rotzooi aan het water opruimen maar bovenal: Blijf vissen.

John Bijsterbosch
secretaris

 

Wedstrijden 2013

Competitie      ( alleen voor leden)

Dag                            datum                        locatie

dinsdag                       16 april 2013               Jachthaven IJsselzicht

dinsdag                       23 april 2013               Bovenhank

dinsdag                       7 mei 2013                 Jachthaven IJsselzicht

dinsdag                       21 mei 2013               Bovenhank

dinsdag                       28 mei 2013               Jachthaven IJsselzicht

dinsdag                       11  juni 2013               Bovenhank

dinsdag                       25 juni 2013                IJssel Wijhese veer

dinsdag                       9 juli 2013                   Worperhank

Schoolvakanties & bouwvak van 22-07-2013 tot 01-09-2013 !

dinsdag                       3 september 2013      Bovenhank

zaterdag                     7 september 2013      IJssel Camping

Loting aan het water om 18.00 uur. Aanvang alle competitiewedstrijden in principe 19:00 uur. Uitzondering is zaterdag 07-09-2013.
Deze wordt gevist van 09.00 tot 14.00 uur. Afhankelijk van de omstandigheden houdt de wedstrijdcommissie het recht een wedstrijd eerder
of later te laten beginnen.

Inleg per competitiewedstrijd € 3,50.Hengelkeuze IJsselwedstrijden vrij, overige wedstrijden vaste hengel. 

Open IJssel-wedstrijden

Dag                            datum                        soort              locatie

Zaterdag                     6 april 2013                 individueel           camping tot vorchterwaarden

Zaterdag                     27 april 2013               individueel           camping tot vorchterwaarden

Zaterdag                     11 mei 2013               individueel           camping tot vorchterwaarden

Zaterdag                     1 juni 2013                  individueel           camping tot vorchterwaarden

 

Zaterdag                     31 augustus 2013       koppel                 camping t/m vorchterwaarden

Zaterdag                     5 oktober 2013           koppel                 camping t/m vorchterwaarden

Zaterdag                     9 november 2013       koppel                 camping t/m vorchterwaarden

Loting voor de open IJsselwedstrijden om 07.15 uur in IJsselzicht te Veessen,

zaal open vanaf 07.00 uur. Inleg € 15,00 pp.

Inschrijving vooraf bij Gerritjan Kommer 06-40491132 of Alex Rosendal 038-4478751
Een deelnemer aan de wedstrijden 
dient zich van het volledige wedstrijdreglement op de hoogte te stellen en zich
conform te gedragen.  Overtreding betekent diskwalificatie en uitsluiting.

 

Van de wedstrijdcommissie

Beste vissers,  

Ook dit jaar is weer razendsnel voorbij gevlogen. Het stelt ook niks voor 10 competitie wedstrijden op de dinsdagavond
je kijkt er naar uit (april) maar het is ook zo weer september voor de laatste wedstrijd.

De wedstrijden worden redelijk bezocht je merkt wel aan het begin van het seizoen dat het aantal deelnemers hoger is
dan naar mate de competitie vordert. Dit is op zich wel jammer graag. We zouden het leuk vinden als er toch iets meer
animo is voor de competitie wedstrijden dus neem rustig een kennis of vrienden mee. Het kan er alleen maar gezelliger op worden.

De invoering van de halve worst doet het goed na afloop, vooral als het ‘s avonds wat frisser word heeft menigeen toch wel zien in warme worst.
Voor de rest heb ik weinig nieuws te melden en wil ik jullie allemaal bedanken die de avond competitie hebben bezochten en een goed vis jaar toe gewenst

Zijn er  vragen kom er mee naar ons toe, veel visplezier,

Evert Tellegen.

Nuttige adressen en telefoonnummers:

Dagelijks bestuur HSV “De Snoekbaars” Heerde-Epe

Voorzitter                                            Penningmeester                     Secretaris

F. van Emst                                       A. Witteveen                          J. Bijsterbosch

Assendorperstraat 15                         Rooboerskamp 34                 De Haere 3

8181 SJ Heerde                                 8181 TP Heerde                    8181 ZK Heerde

0578-691185                                      0578-692090                          0578-695425


Wedstrijdcommissie

 

    Piet Haas                               Evert Tellegen           

    Acacialaan 127                      Hoofdstraat 23

    8181 GJ Heerde                    8162 AA  Epe

    0578-694654                          0578-613664

 

    GJ Kommer                           Alex Rosendal                                  

    Patrijsweg 33                         Patrijsweg 29

    8191 NH Wapenveld             8191 BH Wapenveld
    06-40491132                          038-4478751

Website:www.hsvdesnoekbaars.nl

 

 

 

Gegevens overkoepelende organisaties

Sportvisserij Nederland                                             Sportvisserij Oost-Nederland

Leijenseweg 115                                                       Almelosestraat 1

Postbus 162                                                              8102 HA RAALTE

3720 AD BILTHOVEN                                              0572-363370

030-6058400                                                             www.sportvisserijoostnederland.nl

www.sportvisserijnederland.nl          

Waterschap Veluwe

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn

Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn

(055) 527 29 11

E-mail waterschap@veluwe.nl

 

Verkooppunten vergunningen

 

Pets Place Heerde
Zwolseweg 14 Heerde

0578-694532

                       

VVV kantoor                                                                        Tellegen Brommers en Scooters
Kerkstraat 1 te Heerde                                                         Hoofdstraat 23 te Epe
0578-69 21 59                                                                       0578-61 36 64

Hotel-Restaurant IJsselzicht                                             Faunaland Ubink
IJsseldijk 40                                                                           Stationsweg 117
0578-63 12 58                                                                       038-3761473

 

 

 

Ereleden van HSV "De Snoekbaars"

De heer G. van 't IJssel  †                                                    De heer H. van Velzen

De heer T. Brink                                                                     De heer T. Severs

De heer H. Haas                                                                   Mevrouw Van Schoonhoven