Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Beste leden,

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Jullie zijn van harte uitgenodigd om op donderdag 14 maart om 20:00 uur in Dorpshuis Welsum, Kerklaan 22, 8196 KW Welsum, aanwezig te zijn. Samen bespreken we het afgelopen jaar, behandelen we financiële zaken en bepalen gezamenlijk de koers voor de toekomst.

De te behandelen stukken zijn te vinden op de website onder publicaties.

Agendapunten:

 • Opening door de voorzitter
 • Behandeling notulen ALV 2023
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Stand van zaken vissteigers Apeldoorns kanaal
 • Vaststelling contributie
 • Bestuursverkiezing: Voorzitter/Secretaris aftredend, niet herkiesbaar
 • Prijsuitreiking seizoen 2023
 • Pauze
 • Wedstrijden 2024
 • Rondvraag
 • Sluiting door de voorzitter


Jouw aanwezigheid is van groot belang, en we moedigen iedereen aan om actief deel te nemen. Daarnaast willen we benadrukken dat we per direct op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter of secretaris om ons bestuur te versterken. Heb je interesse of wil je meer informatie? Laat het ons weten via de site of info@hsvdesnoekbaars.nl

Help ook mee aan de toekomstbestendigheid van onze vereniging door je in te zetten als vrijwilliger. Heb je agendapunten of wil je meedenken over het bestuur? Laat het ons weten.

30-01-2024