Uitnodiging algemene ledenvergadering


Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 16 maart 2023 om 20:00 uur in het Dorpshuis Welsum. Vanaf 19:30 zal de zaal geopend zijn.

Adres Dorpshuis Welsum: Kerklaan 22, 8196 KW Welsum

De voorlopige agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling notulen ALV 2022 (aantal exemplaren liggen ter inzage op tafel)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Onderzoek mogelijkheden aanleg vissteigers
 8. Oproep vrijwilligers maaiwerkzaamheden
 9. Vaststelling contributie
 10. Bestuursverkiezing: Voorzitter aftredend, niet herkiesbaar.
 11. Prijsuitreiking seizoen 2022
 12. Pauze
 13. Wedstrijden 2023
 14. Rondvraag
 15. Verloting
 16. Sluiting door de voorzitter

 

Graag tot dan.

Het bestuur

03-02-2023